Vyhledat na stránkách:

Vnitřní řád školní jídelny Střední zahradnické školy, Ostrava, p.o.

 

Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace

 

 

Vnitřní řád školní jídelny a výdejny

 

I.

Základní ustanovení

 

1. Stravování je poskytování v souladu se:

a) zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

b) zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

c) zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

d) vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

e) vyhláškou č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

f) vyhláškou č.602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osbní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

g) vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samostrávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

h) nařízením ES 852/2004 o hygieně potravin.

 

2. Školní jídelna Střední zahradnické školy Ostrava, příspěvková organizace poskytuje:

- celodenní stravu pro ubytované žáky středních a vyšších odborných škol na domově mládeže

- obědy pro neubytované žáky středních a vyšších odborných škol

- obědy pro pracovníky školy

- obědy pro pracovníky jiných organizací, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj

- stravování pro cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti.

 

 

II.

Provoz školní jídelny

 

1. Výdej stravy je stanoven takto:

            snídaně na DM:                6'00 –  7'30  hod.

            Obědy na DM:               12'00 – 15'00 hod. 

             Pro cizí strávníky:          11'30 – 11'45 hod.

                                       11'45 – 12'00 hod.

            Obědy ve výdejně školy:  12'00 – 14'30 hod.          

            Večeře na DM:              18'30 – 19'00 hod.

            Večeře na středu na DM: 18'00 – 19'00 hod.

 

 

III.

Přihlášení k stravování

 

Ke stravování se žák přihlašuje vyplněním přihlášky na počátku stravování u vedoucího školní jídelny a to na dobu neurčitou. Veškeré změny včetně zrušení stravování je nutno nahlásit vedoucí školní jídelny. Pokud tak strávník - zákonný zástupce žáka - neučiní, tak stravné propadá, popřípadě může být i zpětně vymáháno.

 

IV.

Prodej čipové karty a jeho užívání

 

1.      Každý strávník si zakoupí čipovou kartu, která je nepřenosná a bude používána po celou dobu stravování ve škoní jídelně. V případě ztráty nebo poškození je nutné zakoupit novou.

2.      Čipová karta se zaktivuje přiložením čipové karty u výdejního okénka ke čtecímu zařízení, tím je strávník identifikován a strava mu je personálem ŠJ vydána.

3.      Pokud strávník čipovou kartu zapomene, bude mu oběd vydán až po ověření údajů.

4.      Ztrátu čipové karty je třeba neprodleně hlásit telefonicky nebo osobně v kanceláři ŠJ, aby se zamezilo neoprávněnému výběru stravy.

 

 

V.

Odhlašování stravného

 

1.      Strava se odhlašuje výhradně pomocí internetového přihlášení na portál www.strava.cz a to nejpozději do 11'00 hod předcházejícího dne.

2.      Školní stravování je školskou službou, kterou lze poskytovat za úplatu. Dle §122 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. Se žákům středních škol poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení. Podle §4 odst.9 vyhlášky č.107/2005 Sb. Se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Od druhého dne nepřítomnosti žáka se již nejedná o školní stravování a Střední zahradnická škola bude žákovi účtovat a požadovat úhradu za neodhlášené a neodebrané jídlo počínaje za ceny stanovené pro jiné osoby v rámci doplňkové činnosti.

3.      Při bezhotovostní platbě se přeplatky vracejí na účty strávníkù 2krát ročně (v termínech leden, červenec).

4.      Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

 

VI.

Úhrada stravného

Částka za stravné je měsíční záloha pro měsíc s 22 pracovními dny. Pokud měsíc nebude mít 22 pracovních dnů nebo strávník neodebere všechnu stravu v měsíci, bude přeplatek za jedlotlivé měsíce vyúčtován a vracen na účet plátce 1krát ročně v měsíci červenci.

 

Stravu lze zaplatit dvěmi způsoby:

1.      Bezhotovostním platebním stykem (forma trvalý příkaz) převodem z účtu plátce na účet školy: Komerční banka Ostrava, číslo účtu 15930-761/0100, variabilní symbol je každému žáku a zaměstnanci přidělen.

2.      Platba složenkou typu A:

Adresa majitele účtu:     Střední zahradnická škola

                               Žákovská 20-22

                              709 00  Ostrava - Hulváky

      Číslo účtu:                  KB OSTRAVA 15930761/0100

      Variabilní symbol:  číslo přidělené jídelnou

       Odesílatel:                 jméno strávníka, bydliště atd.

 

Platba musí být uskutečněna do 25. dne v měsíci na následující měsíc.     

 Při platbách je nutné uvádět vždy variabilní symbol strávníka! Bez tohoto údaje nelze platbu identifikovat.  Strávníci, kteří uhradí stravu do 25. dne předcházejícího měsíce bude automaticky nastavena strava od prvního dne v následujícím měsíci do výše finančního konta. Strávník, jenž uhradí stravu později si musí  sám stravu objednat na internetovém portálu www.strava.cz.

 

 

 

VII.

Cena stravného

 

Žáci

Zaměstnanci s odpracovanou směnou a příspěvkem z FKSP

Plná cena pro žáky a zaměstnance

Snídaně:   28,- Kč

 

Plná cena snídaně:  80,- Kč

Oběd:       28,- Kč

Oběd:    24,- Kč

Plná cena oběda:     80,- Kč

Večeře:     24,- Kč

Večeře:  20,- Kč

Plná cena večeře:     69,- Kč

1.       Cena stravy pro žáky v rámci školního stravování od 1.9.2015 (žák hradí pouze náklady na potraviny) a zaměstnanci s příspěvkem FKSP:

 

 

2.   Cena stravy pro ostatní strávníky v rámci doplňkové činnosti od 1.9.2014:

s 21% DPH (konzumováno na místě)

s 15% DPH (do jídlonosičů)

Oběd:        82,-

Oběd:      78,- Kč

 

 

 

 

VIII.

Pokyny pro strávníky

 

1.      Strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád školní jídelny a řídí se pokyny vedoucí jídelny a pověřených osob vykonávajících dozor.

2.      Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.

3.      Strávníci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu a předchází případným úrazům. Dodržují pravidla chování a hygieny.

4.      Úraz či nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník u výdejního okénka. Kuchařky informují zodpovědného pracovníka dané školy.

5.      Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají u okénka pro vrácení nádobí.

6.      Jídlo se předává do čistých nádob určených k přenosu.

7.      Jídlo vydávané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě.

8.      Strávníci jsou povinni chránit majetek a zařízení jídelny před poškozením.

9.      Je zakázáno vynášet inventář školní jídelny (talíře, příbory, sklenice, židle atd.)

10.  Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník zaměstnanci školní jídelny u kénka pro vrácení nádobí, který se s ním postará o úklid.

11.  Za škodu ve školní jídelně, kterou způsobí strávník úmyslně, bude vyžadována náhrada.

12.  Připomínky týkající se kvality stravy, hygienických závad či technických závad provozu školní jídelny hlásí strávník vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce.

13.  Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá personál ŠJ.

14.  Jídelní lístek se vyhotovuje týdně a je k dispozici strávníkům na nástěnce ve školní jídelně na DM a ve výdejně SzaŠ a na www stránkách školy.

15. Provozní řád školní jídelny je pro strávníky vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně DM, výdejně        SzaŠ a na www stránkách školy.

 

 

 

 

 

 

Vedoucí školní jídelny:   Lucie Vyhlídalová

Telefon:                         596 784 678

Stravu připravují:           Rozumková Pavla     – vedoucí kuchařka

                           Ostráková Vladislava  – kuchařka

                           Mokrošová Gabriela              – pomocná kuchařka

                           Gemerová Radomíra             – pomocná kuchařka

                           Javůrková Anna        – pomocná síla v kuchyni

 

V Ostravě 1.9.2015                                      

Zpracovala: Lucie Vyhlídalová, vedoucí školní jídelny

Schválila: PaeDr. Alena Hlavninová, ředitelka školy

 

 

 

Přihlášení