Vyhledat na stránkách:

Vyhlášení 1.kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2) až 5) školského zákona a vyhlášky číslo 353/2016 Sb., v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou uvedených níže. Přijímací zkoušky v 1. kole jsou konány formou jednotné zkoušky, která se skládá z písemného testu z oboru Český jazyk a literatura a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace.

1. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti.

2. Uchazeči  do oborů zakončených maturitní zkouškou budou přijímáni ke vzdělávání podle § 60 d) školského zákona, tj. na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle výsledků přijímací zkoušky konané formou jednotné zkoušky.  Uchazeči do oborů zakončených závěrečnou zkouškou budou přijímáni na základě hodnocení z vysvědčení z předchozího vzdělávání.

3.Termíny zkoušek:

Kód oboru

Obor vzdělání

Termíny zkoušek

Přijímací zkoušky – jednotná zkouška

První termín jednotné přijímací zkoušky

Druhý termín jednotné přijímací zkoušky

41-44-M/01 Zahradnictví

12. dubna 2018

16. dubna 2018

Didaktický test z předmětu matematika a z předmětu český jazyk a literatury

78-42-M/05

Přírodovědné lyceum

12. dubna 2018

16. dubna 2018

Didaktický test z předmětu matematika a z předmětu český jazyk a literatury

 4. V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
Poznámka: Uchazeč bude konat jednotnou zkoušku v prvním kole přijímacího řízení na jedné škole 2x jen v případě, že by na téže škole uplatnil obě přihlášky do různých oborů vzdělání (případně odborných zaměření podle školního vzdělávacího programu), kde se jednotná zkouška koná (§ 60 odst. 5 školského zákona).

5.
Ředitelka školy rozhodla  o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání takto:

Kód oboru       Obor vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Přijímací zkoušky – jednotná zkouška

41-44-M/01 Zahradnictví

30

ano

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

30

ano

41-52-H/01 Zahradník

30

ne

66-51-H/01 Prodavač květin florista

30

ne

Z maximálního stanoveného počtu přijímaných uchazečů je v každém oboru ponecháno 1místo pro odvolání.

6. Ředitelka školy stanovila podle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání Zahradnictví a Přírodovědné lyceum denní formy vzdělávání pro školní rok 2018/2019, která jsou v přiloženém souboru.

7. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami budou podmínky přijímacího řízení přizpůsobeny nezbytnými úpravami dle doporučení školského poradenského zařízení.

8. Uchazeč odevzdá ředitelce střední školy přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2018.

9. Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout z webových stránek MŠMT nebo stránek školy v sekci pro uchazeče.

 10. Součástí přihlášky je:

a) Vysvědčení nebo jejich ověřené kopie. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nemusí být přiloženy.

b) Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení (platí pouze pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami).

c) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je nezbytnou součástí přihlášky u oboru 41-44-M Zahradnictví a oboru 41-52-H/01 Zahradník (dle nařízení vlády čís. 211/2010 Sb.). Podrobnější informace a formulář lékařského posudku je možné stáhnout zde. U oboru 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum a oboru 66- 51-H/01 Prodavač květin florista se lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžaduje.

11. Cizinci na žádost nekonají jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání u těchto uchazečů ověřuje škola rozhovorem.

12. Další kola přijímacího řízení bude ředitelka školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že nedojde v 1. kole k naplnění předpokládaného počtu žáků. Pro tato kola vyhlásí ředitelka školy příslušné náležitosti nejpozději ke dni vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Dotazy k průběhu přijímacího řízení zodpoví:

ředitelka školy 603 499 405 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zástupce ředitelky školy 596 622 335 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

sekretářka školy 596 622 335 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Přihlášení