Vyhledat na stránkách:

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení obor Prodavač květin florista

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 pro obor   

66-51-H/01 Prodavač květin florista

Ředitelka Střední zahradnické školy, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s §60 odst. 1 školského zákona a §2 vyhlášky č.353/2016 Sb., v platném znění, 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 66-51-H/01 Prodavač květin florista (obor zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou). Přijímací zkoušky se v tomto kole nekonají.


 1. Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí.

2. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle § 60 odst. 13 písm. a), c),  školského zákona, tj. na základě hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

3. Na základě § 60 odst. 4 školského zákona v platném znění, rozhodla ředitelka o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019 do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání takto:

Kód oboru                                

Obor vzdělání                                                                 

Počet přijímaných 

uchazečů       

Forma vzdělávání             

Přijímací zkoušky                   

66-51-H/01

Prodavač květin florista

10

denní

Ne

4. Ředitelka školy rozhodla o jednotných kritériích pro všechny uchazeče přijímané ve 2. kole přijímacího řízení. Tato kritéria jsou uvedena v přiložených souborech.

5. Přihlášku ke vzdělávání na naši školu podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy do 23. května 2018.

6. Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře je možno stáhnout na stránkách MŠMT, na webových stránkách naší školy, popřípadě zakoupit v prodejnách SEVT.

7. Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

8. U oboru Prodavač květin florista se zdravotní způsobilost nevyžaduje. 

 

9. Další informace k přijímacímu řízení:

a)       Zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči mají dne 24. května 2018 v době od 14:00 hodin do 15:00 hodin možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

b)     Na základě vyhodnocení přijímacího řízení dle stanovených kritérií bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Seznam uchazečů, kteří budou přijati ke vzdělávání,  bude zveřejněn na vstupních dveřích do budovy školy a www stránkách školy www.szas-ostrava.cz od 24. května 2018 od 16.00 hod. Tím se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Rozhodnutí o přijetí nebudou podle platných právních předpisů uchazečům zasílána. Pokud bude uchazeč vyžadovat rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, může si ho osobně vyzvednout zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč v kanceláři školy  dne 25. května 2018 v době od 14:00 hodin do 15:00 hodin.

c)      Po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč/ zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl stát se žákem střední školy odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, to je v případě oznámení 25. května 2018 do 7. června 2018. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Pokud zápisový lístek není ve stanovené lhůtě odevzdán, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané škole. Zápisový lístek musí být podepsán zletilým uchazečem nebo jak nezletilých uchazečem, tak i jeho zákonným zástupcem.

d)       Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, do níž byl přijat na základě odvolání.

e)   Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zaslána na adresu uchazeče/zákonného zástupce nezletilého uchazeče. Rozhodnutí, které nelze doručit, se ukládá na poště po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

f)       Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání musí být podepsáno zákonným zástupcem nezletilého uchazeče nebo zletilým uchazečem.  V systému dvou přihlášek a odevzdání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, který splnil kritéria přijímacího řízení, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě! V případě následného přijetí na základě odvolání zákon umožňuje zpětné vzetí zápisového lístku!

Dotazy k průběhu přijímacího řízení s ochotou zodpoví:

ředitelka školy 603 499 405 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zástupce ředitele 596 622 335

sekretářka 596 622 335

 

Přihlášení